25 Aug 2019
030

Onderhoud voortuinen verdient de aandacht

Veel bewoners gaan zorgvuldig en bewust met het inrichten van de eigen voortuin om. Om daarmee het straatbeeld te bevorderen, de leefbaarheid te verhogen en het is ook bewezen dat in een mooie omgeving de woning sneller verhuurd of verkocht wordt. Versteende voortuinen zijn saai, levert geen bijdrage aan biodiversiteit, en in toenemende mate spelen ook rioleringsproblemen als grote hoeveelheden regenwater naar beneden komen. De dorpsstyliste is veel uitersten tegengekomen door de hele provincie de afgelopen jaren in het onderhoud van voortuinen. Het is veelal ook een dorpscultuur om de voortuinen verzorgd eruit te laten zien. De éne bewoner inspireert de ander. Maar ook dat onverzorgde tuinen die vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn, een grote ergernis vormen. Dat is op de foto te zien.

Wonen Noordwest Friesland besteedt veel aandacht om de leefbaarheid en ook de voortuinen van bewoners netjes te houden door goede voorlichting en het beschikbaar stellen van budgetten zoals Losse Fearren, mits huurders hier direct baat bij hebben. Doordat er veel aandacht bij nieuwbouw en bestaande woningen aan de groenaanleg en het onderhoud besteed wordt, heeft dit ook weer invloed op de totale leefbaarheid, de uitstraling van een dorp en de snelheid van het voertuig als deze vertrekt en aankomt in de woonwijk. In het blad Koers, uitgegeven door Wonen Noordwest Friesland worden heel handige tips gegeven om samen de voortuinen als buren op te pakken. Hier volgen heel handige tips:

 Begin een gesprek met uw buren op een moment dat u zelf niet boos bent.

 Probeer een tijdstip te vinden waarop het u en uw buren schikt

 Probeer zo duidelijk en zakelijk mogelijk te verwoorden wat u stoort en waarom

 Luister goed naar het verhaal van uw buren

 Probeer tot afspraken te komen waarin u en uw buren zich kunnen vinden.

 Maak een afspraak dat u bijvoorbeeld na een maand met elkaar afstemt hoe het gaat en of de afspraken werken.

 Komt u er samen met uw buren écht niet uit? Neem dan contact op met Wonen Noordwest Friesland.

Bron: Koers, oktober 2017

De Bewonersraad heeft onder huurders een grote enquete gehouden en er werd het cijfer 6,5 gegeven. Hoe hoog de cijfers in andere gemeentes waren, is niet bekend.

Ook de dorpsstyliste heeft advies gegeven om concrete situaties aan te pakken in samenwerking met gemeentes, Wonen Noordwest Friesland en dorpsbelangen. Maar ook voor een jaarvergadering wordt de kwaliteit van de voortuinen van kopers en huurders meegenomen en de dorpsstyliste komt met concrete oplossingen voor een plan van aanpak van onderen op.

Op de foto is te zien dat er veel rommel ligt. Misschien ontbreekt het vervoer naar de stortplaats of de bewoners weten niet wanneer het grofvuil afgehaald wordt of het blijft erbij qua tijd. Het ontbreken van een duidelijke groene erfafscheiding, geeft ook vaak een sober beeld en levert veel extra ergernissen op dat iedereen zo in de tuin kan kijken vanaf de openbare ruimte. Uit de praktijk blijkt soms ook zoals op de foto te zien is, dat grote opbergruimte in de vorm van een garage ontbreekt. Het blijft natuurlijk ook keuzes maken in het houden en weggooien van roerende goederen, maar als een opslag er niet is met name als er kinderen zijn voor fietsen etc. dan kan dat ook een oplossing zijn. Later is bij deze woning een opbergruimte gebouwd en ook veel rommel opgeruimd, zodat de buurt er weer leefbaar uitzag.

 

30a

Er is een nieuwe opslagruimte gebouwd. De oude trampoline, afgeschreven voertuig en veel overbodige troep zijn afgevoerd. Door de erfafscheiding valt het speelgoed niet meer op voor omwonenden. Ook is de wilde begroeiing weggehaald. Het voetbaldoel op de voorgrond wordt gebruikt voor alle buurtgenoten.

14 Sep 2017
DSC_0555

Wanneer beeldbepalende bomen kappen of snoeien?

In veel dorpen waar ik als dorpsstyliste en gastspreker kom, staan prachtige beeldbepalende bomen. Beeldbepalende bomen sieren dorpen en steden. Maar wanneer moeten ingrepen zoals snoeien en kappen worden gedaan? Voor veel bomen is de levensduur snel te herkennen door dode takken, maar bij een kastanjeboom is dat minder goed te zien. Het is raadzaam bij twijfel externe deskundigheid in te roepen zoals Boomzorg of een hovenier. In Akkrum staan bijvoorbeeld zo’n 10 kastanjebomen om de kerktoren. Dorpsbelangen en gemeente zijn voor de kap naar aanleiding van een rapport dat kap noodzakelijk bleek. Toch blijft een kleine groepering voor het laten staan van beeldbepalende kastanjebomen. Bij de keuze kappen of snoeien van oude bomen moet niet alleen de fraaie stand van de bomen bekeken worden, maar ook de (verkeers-)veiligheid van de medeburgers en de wijze waarop bomen een overlast zijn voor derden. Na de storm van 13 september 2017 was het met de beeldbepalende kastanjeboom in Berltsum in één keer over en uit. Op de dorpswebsite zijn in de beeldbank tientallen foto’s van de gevelde kastanjeboom te zien en de opruimingswerkzaamheden die dit tot gevolg had.

Een beeldbepalende boom in zijn algemeenheid tijdig te snoeien of te kandelaberen is, is daarom van groot belang. Een ingreep doen op beeldbepalende bomen roept bij de vergadering van dorpsbelangen vrijwel altijd dus vragen op. Soms is het kappen van een rij bomen noodzakelijk i.v.m. ouderdom. Bij twijfel kan ook tijdig deskundigheid ingehuurd worden bij beeldbepalende bomen zoals een hovenier of boomzorg, want emoties spelen altijd een rol voor de voorgestelde behandelmethode bij ouderdom. Dergelijke instanties/bedrijven kunnen ook een onafhankelijk rapport opmaken voor advies van kap of snoeiwerk. In Akkrum is dat reeds gebeurd begin 2016, maar de zieke beeldbepalende kastanjebomen stonden er nog met de storm van 13 september 2017. Toch spelen ook veiligheidsaspecten voor het maken van een juiste keuze. Ook om loslatende takken te voorkomen op de weg. Of dat een kastanjeboom in één keer om kan vallen zoals in Berltsum. Het is daarom wenselijk om tijdig advies in te winnen bij twijfel als de bomen ouderdomsverschijnselen vertonen. Ook de onafhankelijke dorpsstyliste met een frisse blik komt graag in uw dorp langs op de jaarvergadering van dorpsbelangen.

In Berltsum viel zeer plotseling een kastanjeboom van circa 30 meter hoogte met de storm van 13 september 2017 middenin de pastorietuin. Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken toen het gevaarte naar beneden kwam. Tuinservice Van Tuinen uit Berltsum heeft een dag later de opruimwerkzaamheden georganiseerd met een grote hijskraan, een stammenversnipperaar, een grote zeecontainer, zeven man personeel met drie boomzagen. De omgevallen kastanjeboom van 160 jaar en een diameter van 130 centimeter is daarom vanaf heden niet meer beeldbepalend richting de Koepelkerk en pastorie in Berltsum. In de hele provincie Fryslân kwamen beeldbepalende bomen naar beneden bij de zeer vroege septemberstorm. Een extra nadeel in september is dat er nog veel bladeren aan de bomen zitten en daardoor ook veel meer windopvang. In Berltsum bogen ook veel beeldbepalende iepen langs doorgaande wegen met complete wortels in zijn geheel uit de grond. Deze iepen die in de openbare ruimte stonden zijn omgezaagd en opgeruimd door de gemeente en zullen herplant worden net als de oktoberstorm in 2013.

In Fryslân staan veel beeldbepalende bomen die een grote meerwaarde vormen voor de (monumentale) omgeving en dat moet ook zo blijven.

Heeft u ook twijfels of vragen over de kwaliteit van beeldbepalende bomen in uw dorp? Neem dan contact met mij op om een avond langs te komen op een jaarvergadering van dorpsbelangen. Graag tot ziens!

30 Mei 2016
DSC_0621

Hanging baskets hebben 2 á 3 maal per week verzorging nodig

Dit jaar experimenteert de dorpsstyliste met een waterreservoir onderaan een bloempot waar de beplanting is opgekweekt. Heel veel mensen denken dat je dan minder vaak water hoeft te geven. Als het warm weer is met veel wind, dan moeten ook deze planten met waterreservoir om de twee dagen water hebben. Maar als het wat koeler is (beneden de 17 graden), dan is tweemaal per week voldoende. Een nieuwe proef is dat de dorpsstyliste experimenteert met speciale voeding voor hanging basket beplanting. Eenmaal per week wordt de voeding gemengd in water.

Het resultaat kunt u zien op de foto’s, maar neem vooral deze voorjaars- en zomerperiode een kijkje op It Skil/Hemmemaplein (9041 BD/13). Er is hier overal parkeergelegenheid. De hanging baskets bruisen, Berltsum bruist!

30 Mei 2016
DSC_0616

Hanging baskets volop in bloei

Dit is het vierde seizoen dat de dorpsstyliste de prachtige hanging baskets onderhoudt. De drie grootste lichtmasten van Berltsum recht tegenover de discotheken zijn met de hanging baskets weer rijkelijk gevuld met kleurrijke beplanting. ESV maakte de roestvrij-stalen opstelling en Rob’s Centrum leverde de mooie grote bloempotten die de originele kleuren nog hebben t.o.v. 2013. Ook de jeugd heeft respect voor de mooie opstelling, mijn complimenten! Zelfs de nieuwe tuin aan het Hemmemaplein aangelegd in 2015 blijft keurig in vorm zonder dat planten beschadigen. Het is veel fleuriger en kleuriger geworden op It Skil. Aanwonenden en bedrijven onderhouden hun eigen voortuin of terrein. En de trottoirs blijven schoon. Voor dorpsbewoners is het nu een aangenamere plek geworden om te wandelen en te fietsen. In combinatie met het nieuwe terras bij Anytime zijn It Skil en het Hemmemaplein weer een plaatje!

27 Mei 2016
DSC_0613

Veel aandacht voor dorpen en landschap in Menameradiel, NIEUW: Beleeftocht!

Toeristen die door Menameradiel fietsen merken steeds vaker op dat er veel aandacht aan de woningen en voortuinen worden besteed. Ook eind mei waren er twee toeristen uit Haulerwijk die opmerkten dat alles er verzorgd uitziet. Daarin onderscheid Menameradiel zich van andere gemeentes in Fryslân. Zelfs de huursector is qua ruimtelijke uitstraling op de openbare ruimte en particulier terrein vrijwel niet te onderscheiden zijn van de koopsector in sommige andere gemeentes. Dat is ook de insteek van de dorpsstyliste dat openbare ruimte en particulier terrein er verzorgd uit moeten zien ter bevordering van de leefbaarheid en de verkoopbaarheid van de woningen. Veel bewoners en bedrijven besteden veel tijd aan eigen woning en terrein om alles er zo perfect mogelijk uit te laten zien en daar zijn we trots op! In Menameradiel maken we op dit punt het grote verschil in alle dorpen (overal) en het open landschap. Burgers melden gebreken aan de gemeente en door een goed onderhoudsplan in de openbare ruimte ziet vrijwel alles er verzorgd uit. Aan de Buorren in Berltsum wordt achter de schermen ook gewerkt om tot concrete plannen te komen.Kunstschilder Janneke Slot is ook een liefhebber van het fraaie en verzorgde landschap. Als professioneel schilder maakt ze op de schildersezel het mooie landschap bij de Moddergatsreed. Steeds meer toeristen maken foto’s van fraaie impressies van straatbeelden en het open landschap.

Op zaterdag 25 juni organiseert de dorpsstyliste een beleeftocht door Menameradiel door de dorpen Berltsum, Slappeterp en Menaam. Voor de eerste keer staat de beleeftuin aan de Wiersterdyk 6A in Berltsum open. Maar ook de de bijzondere tuinen van Arjan Zeinstra, Tsjerkestrjitte 4, Sjoerdtje Quarré, Foareker 1 en Haaye Post, Ir. van der Slikkeleane 7A, Theetuin Slappeterp en Fam. Lautenbach/Dykstrastate, Bitgumerdyk 24 te Menaam zijn deze dag opengesteld. Op de fiets genieten van de mooiste tuinen en indrukken opdoen van mooie gezichtspunten. De fietstocht voert ook door de Moddergatsreed. De start is bij Anytime tussen 11.00-13.00 uur bij It Skil en hier is de start èn de route gratis verkrijgbaarl De fietstocht is 14 kilometer en deelname is voor eigen risico. Deze unieke fietstocht wordt mogelijk gemaakt door de Fietsersbond en Losse Fearren. De komende weken meer op deze website, berlikum.com, Op ‘e Roaster en andere regiobladen. Noteer in uw agenda: zaterdag 25 juni van 11.00-16.00 uur Beleeftocht op de fiets door Menameradiel.

 

 

01 Mei 2016
DSC_0483

Plaatnaamborden zijn geen kapstokken

In veel dorpen waar de dorpsstyliste komt, wordt vooraf door dorpsbelangen gevraagd extra op de entrees te letten. Met name de plaatsnaamborden en alles wat erop geplakt of aangehangen wordt, geeft bij veel dorpen een rommelige aanblik. Het sluipt door de tand des tijds er in. Een sticker voor het dorpswebsite-adres of een wijziging ervan wordt op het plaatsnaambord geplakt. Een sticker van een bekend evenement of een bepaalde speciale nominatie of een fair-trade aanduiding etc. Allemaal aanduidingen op het plaatsnaambord bij de entree met een rommelig aanzicht. In combinatie dat de plaatsnaamborden vies, bekrast zijn of scheef hangen, zien veel entrees er verwaarloosd uit. Plaatsnaamborden hebben als functie dat de bestuurder weet hoe snel en welk dorp binnengereden wordt. Dus plaatsnaamborden zijn geen kapstokken. Veel plaatsnaamborden of onderdelen ervan zijn nodig aan vervanging toe. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in alle 69 dorpen de plaatsnaamborden vervangen begin 2015, nadat de dorpsstyliste in Burgwerd en Gaastmeer/Lytse Gaastmeer was geweest.Tegelijkertijd heeft de gemeente Súdwest-Fryslân aan één kant een plaatsnaambord gezet en het 60-kilometerbord aan de andere kant van de rijbaan geplaatst. Door de 30- en 60-kilometersnelheid heeft de bestuurder van motorrijvoertuigen ruim de tijd om te lezen welke plaatsnaam binnengereden wordt. Twee plaatsnaamborden aan beide kanten waren gelet op de snelheid niet meer nodig en de kosten kunnen gehalveerd worden voor gemeentes op dure plaatsnaamborden, zo besliste de gemeente Súdwest-Fryslân. Door deze investering zijn alle entrees aanzienlijk verbeterd.

De oplossing van verrommeling wordt in verschillende dorpen al met succes toegepast o.a. in Gaastmeer en Oldeholtpade. Een aparte opstelling dichtbij het plaatsnaambord op de openbare ruimte geplaatst wordt. Voor het plaatsen van een dergelijke opstelling moet wel toestemming bij het gemeentebestuur gevraagd worden. Dus als de aparte mededelingen op een stevige opstelling te lezen zijn in de nabijheid van het plaatsnaambord, dan zullen rommelige aanblikken op dorpen verdwijnen en keurige entrees verschijnen. Hoe is de entree in uw dorp of stad?

24 Apr 2016
DSC_0031A (2)

Verfraaien boulevard in Akkrum: de brug naar succes voor de Culturele Hoofdstad 2018

Dorpsbelang Akkrum heeft de dorpsstyliste gevraagd om advies te vragen om de boulevard fraaier aan te kleden. De dorpsstyliste heeft als voorbeeld de boulevard in Scheveningen aangehouden om tot een goed en gezellig straatbeeld te komen. De belijningen van de wegen, fietspaden en voetpaden in combinatie met de bankjes die het zicht hebben over het water, bevestigen dat Akkrum een echte boulevard heeft. De boulevard moet alleen wat meer allure krijgen dan nu. Allereerst moet de boulevard grondig schoon gemaakt worden. Vervolgens zou de betonnen rond opgevuld kunnen worden met een muurtje met beplanting erin zoals op de foto staat. Ook kleinere opties zijn mogelijk: losse plantenbakken of ijzeren hangers waar hanging baskets in hangen.

De bedrijven/bewoners zijn al heel actief met beplanting op straat en deze lijn zou doorgezet kunnen worden op de boulevard om een kleurrijke en gezellige omgeving te creëren. Als de bruggen hersteld zijn, zouden ook hanging baskets in potten op de bruggen geplaatst kunnen worden. Voordat de potten met hanging baskets geplaatst worden, zo geldt in zijn algemeenheid, moet er ook een goed onderhoudsplan zijn.

Door de boulevard en de bruggen gezelliger en kleurrijker aan te pakken in de voorjaars- en zomerperiode, kan Akkrum/Nes de brug naar succes voor de toekomst worden. Het zijn vrijblijvende suggesties van de dorpsstyliste.

 

24 Apr 2016
Micro rotonde

Akkrum/Nes: positieve en verbeterpunten

Donderdagavond 21 april bezocht de dorpsstyliste de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Akkrum/Nes. Aanwezig waren zeven bestuurders van het Plaatselijk Belang, ca. 30 bewoners, de dorpencoördinator, de wethouder en meerdere raadsleden van de gemeente Heerenveen. Akkrum heeft 3000 inwoners en Nes(H) 1500 inwoners. De vragen van dorpsbelangen waren om naar de entrees te kijken, de boulevard en het parkeerterrein rondom de kerk in het centrum van Akkrum. Aan de boulevard wordt een apart nieuwsitem besteed. In Akkrum is volop toerisme. De winkels, de horeca en de woningen zien er voor wat betreft het gevelaanzicht in Akkrum puntgaaf uit. Ook wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan hoogwaardige aankleding m.b.t. grote bloembakken met een mooie uitstraling waar winkelend publiek, bewoners en toerisme volop van kunnen genieten. Het hele dorp Nes is een nieuw dorp, gebouwd vanaf de jaren ’90. Er is geen oude dorpskern, geen kerk, geen dorpshuis of andere beeldbepalende historische panden. Het is een keurig dorp met uitsluitend nieuwbouw met aan de buitenrand de bekende grijze watertoren en de klokkenstoel. De voortuinen zien er verzorgd uit in Akkrum en Nes. Hier en daar kan aandacht besteed worden aan de erfafscheiding, maar er wordt veel gedaan met groen, heggen en beplanting en weinig schuttingen of stenen voortuinen.

Dorpsbelangen gaat de komende tijd werk maken om de entrees er verzorgd uit te laten zien. Er zijn veel bekraste entreeborden met stickers erop. Maar ook veel overbodige informatie is op de entreeborden geplakt. Dit geeft een rommelige aanblik. Er zijn alternatieven om informatie op een andere manier kwijt te kunnen op speciale bebording. Ook zou er één plaatsnaambord in plaats van twee opstellingen bij de entree kunnen staan. Dit geeft voor de gemeente een aanzienlijke kostenbesparing, zoals in Súdwest-Fryslân 69 dorpen van nieuwe bebording begin 2015 zijn voorzien: aan één kant een plaatsnaambord. De grote conifeer bij Nes voor de klokkenstoel verhindert het zicht op dit mooie historische bouwwerk. Het parkeerterrein bij de kerk in Akkrum moet ook herzien worden i.v.m. vijf dode kastanjebomen. Deze worden gekapt en daarom vroeg dorpsbelangen naar een herinrichtingsplan. De dorpsstyliste adviseert om de auto’s met beplanting of een heg weg te werken. Ook de aanwezige kwaliteiten voor straatdesign met keurige beplanting bij bewoners/bedrijven zouden door dorpsbelang Akkrum benut kunnen worden bij de herinrichting. Voor bewoners en toeristen moet deze beeldbepalende hoek bij de kerk eruit springen, want dan zullen veel toeristen ook foto’s maken van dit fraaie centrum.

Speciale aandacht krijgt de rotonde van Akkrum (zie foto), voor Friese begrippen de bekendste en meest beklaagde brokkenpiloot. Het probleem is dat de bestuurder van gemotoriseerd en langzaam verkeer slechts één keer door een bordje (80 meter er voor!) wordt geattendeerd dat er een normale rotonde genaderd wordt. Maar éénmaal aangekomen lijkt alles op een wegremmer en alle pijlen ontbreken. Op alle overige micro-rotondes in Nederland staan wel pijlen, zodat iedere bestuurder weet dat je op een rotonde aan komt rijden/bent. In Akkrum ontbreken de pijlen van de juiste rijrichting op de rotonde. Onbekende chauffeurs zien daarom de micro-rotonde aan voor een wegremmer, vooral als het rustig is op de kruising. Toen de kleine auto van de dorpsstyliste over de micro-rotonde reed, gaf het hele voertuig veel ongewenste trillingen en redenen genoeg om direct te stoppen om de banden te controleren. De aanwezige Akkrumers herkenden precies dit probleem en de dorpsstyliste was niet de enige die opgeschrikt werd door deze ongewenste micro-rotonde. Duizenden opgeschrokken automobilisten op deze micro-rotonde gingen de dorpsstyliste voor, aldus de bewoners van Akkrum. Sterker nog: ook buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs deden hun beklag over de micro-rotonde omdat rubberen banden beschadigen en het stenige materiaal veel te hobbelig is voor normaal rijverkeer. Bordjes op de rotonde plaatsen is volgens de voorzitter van dorpsbelangen geen optie, want alle zwaar verkeer (bussen, landbouwverkeer, vrachtverkeer met aanhangers) rijdt over de rotonde zodat die omver gereden worden. De dorpsstyliste adviseert om opnieuw een verkeerskundig bureau naar deze rotonde in Akkrum te laten zien met verkeersoplossingen die gastvriendelijker zijn dan de huidige micro-rotonde. Dit punt krijgt na deze avond opnieuw de aandacht van dorpsbelangen.

De presentatie is heel goed ontvangen bij dorpsbelangen en gemeente. De dorpsstyliste wenst deze actieve dorpen veel succes toe. Oan’t sjen yn Akkrum/Nes!

 

 

02 Apr 2016
DSC_0188

Mooi hoeft niet duur te zijn!

Sommige straten zien er heel schoon uit, andere straten in dorpen (en ook in steden!) zien er uit alsof de ragebol en een klein sopje al jarenlang niet gebruikt zijn. Het schoonhouden van de boeidelen, dakgoten, deuren en kozijnen geeft niet alleen een aantrekkelijke uitstraling op uw woning en in uw straat, maar het is tevens het behoud van het hout- en verfwerk of andere materiaal. Met de ragebol een paar keer per jaar om uw woning en éénmaal per jaar de dakgoten, kozijnen, deuren en boeidelen reinigen geeft al een verzorgde indruk en een aantrekkelijk straatbeeld.

Op de openbare ruimte geldt hetzelfde verhaal: Vieze leuningen van bruggen, verkeersborden, straatnaambordjes, bewegwijzeringsborden, paaltjes, schrikhekken, plaatsnaamborden en lichtmasten kan een straat of dorp enorm vervuilen. Als het in opdracht van de gemeente gereinigd wordt door eigen personeel of een ingehuurd schoonmaakbedrijf, dan geeft dat meteen een verbeterd dorpsaanzicht. Hiervoor betalen bewoners WOZ-belasting. Het is weer voorjaar, dus tijd om een inventarisatie te maken voor een schoonmaakbeurt in uw gemeente op openbaar terrein. In een dorp moet het totaalplaatje kloppen en daar hoort ook de schoonmaak op particulier en openbaar terrein bij. Mooi hoeft niet duur te zijn om effectief te styleren.

Ook de dorpsstyliste doet elk jaar een poging om de boeidelen, deuren, kozijnen en dakgoten schoon te houden, zie foto. Mooi hoeft niet duur te zijn en dat maakt meteen het grote verschil in uw buurt!

 

12 Mrt 2016
burgwerd_jpg160311222 - kopie

Uitreiking keuringsrapporten aan Moaiste Doarpen fan Fryslân

Vrijdagmiddag 11 maart vond de prijsuitreiking van de Moaiste Doarpen fan Fryslân in het dorpshuis Doniahûs in Burgwerd plaats. Hieke Joostema-Greidanus, dorpsstyliste gaf een uiteenzetting van het keuringsrapport en waarom deze dorpen het predicaat ‘Moaiste Doarpen fan Fryslân’ krijgen. Het keuringsrapport bestaat uit vijf op punten op de openbare ruimte en vijf punten op particulier terrein. De Moaiste Doarpen fan Fryslân Burgwerd, Gaastmeer/Lytse Gaastmar en Oldeholtpade scoorden op alle punten van het keuringsrapport cijfers tussen de 9 en de 10 vanwege hun hoge verzorging op alle punten in het dorp. Dit heeft voor dorpsbelangen en bewoners permanente aandacht. Maar ook de gemeentes Weststellingwerf en Súdwest-Fryslân speelden een grote rol. Als dorpsbelangen of bewoners over de openbare ruimte klachten hebben of ze willen iets melden, dan zorgen deze gemeentes in deze dorpen ervoor dat dit hersteld wordt. De beeldkwaliteit ligt zeer hoog in alle drie dorpen en is dus een geweldige prestatie na jarenlange inzet van bewoners. Landschapsbeheer, projectleider Jan Piet de Boer heeft een second opinion gedaan en de opmerking ‘mensen maken het dorp’ is hier altijd de rode draad voor een hoge beeldkwaliteit.

Veel mensen o.a. de media zijn geïnteresseerd wat het Allermoaiste Doarp fan Fryslân is. Om tot het Moaiste Doarp fan Fryslân te komen moeten de totaalpunten van een dorp binnen de bebouwde kom uitkomen tussen de 90 en 100 punten. Alle drie dorpen behaalden 98 punten en hiermee krijgen ze ruimschoots het predicaat ‘Moaiste Doarp fan Fryslân’ waar de grote klemtoon op ligt. Verreweg de meeste dorpen komen niet op dit totaal aantal punten, omdat dit een bijzondere prestatie is. Het bewijs van jarenlange inzet dat er gewerkt is aan een hoge beeldkwaliteit door dorpsbelangen, bewoners en gemeentes. Een kleine toelichting uit de keuringsrapporten is dat Burgwerd het hoogste scoort op de beeldkwaliteit van de oude dorpskern met 9,5 punt. De oude dorpskern is het moeilijkste punt van het beoordelingsrapport. Oldeholtpade heeft de meeste punten op de voortuinen met veel bloemenvariatie en de hoge ruimtelijke kwaliteit van de nieuwbouw met maar liefst 10 punten. Oldeholtpade is het grootste dorp met ruim 1000 inwoners en veel nieuwbouw. Ook de nieuwbouw met voortuinen is een moeilijk onderdeel. Gaastmeer/Lytse Gaastmar zijn een dorp en een buurtschap in een open landschap die het moeilijkste zijn om tot dit puntenaantal van 98 te komen. Deze zienswijze wordt ook gedeeld door Landschapsbeheer, die een second opinion heeft gedaan met de dorpsstyliste. Op de zeven beeldbepalende locaties (vier locaties bij de witte brug, de kerk, de school, de winkel) en accessoires (Friese wimpels, bankjes, naambordjes etc.) ontving Gaastmeer/Lytse Gaastmar een 10 Cum Laude. De 26 historische borden maakten het grote verschil in Gaastmeer/Lytse Gaastmar met betrekking tot het onderdeel accessoires, ook met het oog op de Culturele Hoofdstad 2018. Burgwerd en Oldeholtpade scoorden op deze twee onderdelen beeldbepalende locaties en accessoires beiden 10 punten. De dorpsstyliste huldigt daarom alle drie dorpen met het predicaat ‘De Moaiste Doarpen fan Fryslân’. De onderlinge verschillen zijn zeer klein tussen de Moaiste Doarpen fan Fryslân.

Het keuringsrapport is vijf jaar geldig en de keuringen zijn geschikt voor dorpen tot 3000 inwoners. Gedeputeerde Kielstra (o.a. wonen en toerisme in portefeuille) voegde er aan toe dat de aanpak van openbare ruimte pas zin heeft als bewoners ook hun steentje bijdragen om hun eigen erf op te knappen. Op die manier komen investeringen volledig tot zijn recht en dat is ook weer goed voor de economie, aldus gedeputeerde Kielstra. Wethouder Jack Jongebloed feliciteerde alle drie dorpsbelangen en sprak in het Stellingwerfs zijn ‘Moaiste Doarp’ Oldeholtpade toe. Hij dankte de inwoners voor de geweldige inzet en dat de gemeente trots is op zo’n predicaat ‘Moaiste Doarp fan Fryslân’. De wethouder nam als cadeau voor Oldeholtpade een fraai entreebord mee met de toepasselijke tekst: ‘Mooiste dorp van Fryslân’. Met dit bord wil de gemeente Weststellingwerf aangeven dat Oldeholtpade voor toerisme een prachtig bloemendorp is (net als in de Franse bloemendorpen in Bretagne aan de kust). Tenslotte sprak wethouder Mirjam Bakker haar twee dorpen in Súdwest-Fryslân toe. Wethouder Bakker vond de presentatie een grote toegevoegde waarde hebben met betrekking tot de Culturele Hoofdstad 2018 en dat hier als rode draad aandacht aan geschonken is. Gaastmeer/Lytse Gaastmar en Burgwerd zijn klaar voor de Culturele Hoofdstad 2018. De 26 historische borden met een toeristisch boekje van Gaastmeer/Lytse Gaastmar sluiten aan bij de doelstelling van het College om in 2018 van de mooie dorpen in Súdwest-Fryslân museumdorpen te maken. Maar ook de fraaie en goed onderhouden oude dorpskern van Burgwerd past goed bij dit museumbeeld. Ook haar felicitaties gingen naar Burgwerd, Gaastmeer/Lytse Gaastmeer en Oldeholtpade.

Gedeputeerde Kielstra reikte de keuringsrapporten en de bloemen uit aan de Moaiste Doarpen fan Fryslân. Op de foto ziet u van links naar rechts: Minne Schiphof (voorzitter dorpsbelang Burgwerd), Regina Ponne, Sipke Lantinga (beiden dorpsbelang Oldeholtpade) en Tineke Cnossen (voorzitter dorpsbelang Gaastmeer/Lytse Gaastmar). De dorpsstyliste feliciteert alle winnende dorpen met het predicaat ‘Moaiste Doarp fan Fryslân’ voor de komende vijf jaar.