In veel dorpen zijn de voorbereidingen in volle gang om activiteiten te organiseren voor het Culturele jaar 2018. Maar ook de inrichting van de openbare ruimte zoals entrees is van groot belang om uw Culturele gasten te verwelkomen. De dorpsstyliste heeft bij veel jaarvergaderingen concrete adviezen gegeven om de entrees te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld bij Akkrum de plaatsnaamborden vervangen door nieuwe bebording in 2016 door de gemeente Heerenveen en de omliggende rommel bij de entrees opgeruimd. Voor de Culturele gasten een veel betere uitstraling.

In De Hoeve heeft de dorpsstyliste aan het plaatselijk belang in april 2017 geadviseerd om het plaatsnaambord 100 meter naar voren te schuiven. Door de jaren heen zijn de boomstammen alsmaar dikker geworden en is het plaatsnaambord is amper meer te lezen. Ook voor de gemotoriseerde weggebruiker valt het entreebord vrijwel niet op. Daardoor zijn er vrijwel geen voertuigen die 30 km/uur rijden na het passeren van het kombord. Voor het overstekend publiek vanaf het voetbalveld en het mooi gerenoveerde dorpshuis in De Hoeve is dit een gevaarlijk oversteekpunt. De afstand van ‘het erf’ van de voetbalclub en het dorpshuis met het plaatsnaambord bedraagt slechts circa 50 meter. Als auto’s dan nog 60 á 70 kilometer per uur rijden na het passeren van het entreebord en overstekende kinderen of andere kwetsbare weggebruikers komen achter de dikke bomen vandaan, dan verdient dit punt zeker de aandacht voor Plaatselijk Belang in dit Culturele dorp. Des te meer omdat ook alle parkeerplaatsen aan de andere kant van deze onoverzichtelijke weg zich bevinden met dikke bomen aan weerszijden. Landschappelijk gezien past deze bomenstructuur helemaal in de fraaie Stellingwerven thuis. Maar qua verkeersveiligheid zijn deze bomen heel gevaarlijk geworden door de onoverzichtelijke oversteekplaats en doordat steeds meer voertuigen zich op de weg bevinden de afgelopen decennia. Daarom is het creëren van 100 meter extra lengte voor het entreebord om daarmee de grens ‘binnen bebouwde kom’ te verlengen tot 150 meter, de meest veilige optie bij deze onoverzichtelijke en gevaarlijke entree door snelheidsrijders in combinatie met het mooie coullissenlandschap van de Stellingwerven. Maar ook de gemiddelde snelheid van gemotoriseerde voertuigen zou op dit deel van De Hoeve naar beneden moeten, gelet op de gevaarlijke en onoverzichtelijke entree van De Hoeve. Het is in veel gevallen een combinatie: énerzijds maatregelen vanuit de gemeente èn anderzijds het aanpassen van het weggedrag. De mooie bomenstructuur in De Hoeve blijft door deze eenvoudige ingreep als advies aan plaatselijk belang gehandhaafd.

Is uw dorp al mooi groen/kleurig en veilig ingericht voor de Culturele Hoofdstad 2018?

De dorpsstyliste uitnodigen als gastspreker op de jaarvergadering van dorpsbelangen is een goede optie, ook voor de jaren die volgen.

Ongetwijfeld zijn er in uw dorp ook bijzondere zaken die de aandacht vragen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de fraaie landschappelijke omgeving van uw dorp binnen de presentatie van de dorpsstyliste, die al 50 dorpen bezocht heeft.

 

Dorpsstyliste wil De Hoeve stukje mooier maken

Bron: Geplaatst op dinsdag 25 april 2017 09:23, De stellingwerver
  • © Lenus van der Broek

    De Hoeve – Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang De Hoeve werd maandagavond in dorpshuis ’t Hokkien een idee gegeven hoe het dorp verfraaid kan worden.

Daarvoor was dorpsstyliste Hieke Joostema-Greidanus uitgenodigd. Zij gaf aan de hand van voorbeelden in Friesland aan hoe het mooier kan op het gebied van de kwaliteit van wegen, openbaar groen, erfafscheidingen, tuinen en beeldbepalende locaties, maar ook vooral het beeld bij binnenkomst van het dorp. Zij gaat binnenkort diverse foto’s van het dorp maken en overlegt met de groencommissie van Plaatselijk Belang.