In veel gemeentes in Fryslân is het onderhoud voor de groene en gekleurde openbare ruimte een zorgenkind. Vaak ook de sluitpost van de begroting en het onderhoud aan de openbare ruimte wordt -zo bleek uit de jaarvergaderingen van dorpsbelangen door heel Fryslân in 2017- financieel een groot probleem. Het schoffelwerk bleef achterwege in de borders of gekleurde borders werden door gras vervangen. Dit leverde veel klachten op. Maar ook de nieuwe onkruidbestrijding gaf veel irritaties bij burgers. In de plattelandsgemeente Menameradiel waar veel bewoners groene vingers hebben en een tuindersachtergrond is altijd de openbare ruimte op een hoog niveau gebleven. Maar ook de gemeentes Franekeradeel en Het Bildt besteedden in toenemende mate aandacht aan de openbare ruimte en de totale herinrichting van dorpen. Niet alleen in de grotere plaatsen Franeker en Sint Annaparochie, maar zelfs de kleinste buurtschappen en dorpen worden onder handen genomen met royale herinrichtingsbudgetten inclusief beplanting hoogwaardig laag- en hooggroen. De genoemde gemeentes zijn nagenoeg klaar voor de Waadhoeke, want op velerlei terreinen worden klussen afgemaakt en groenborders mooi ingericht. Op de foto is de drukke Bitgumerdyk in Menaam te zien, waar door de laaggroen borders langzamer gereden wordt dan in veel andere gemeentes buiten de Waadhoeke.

Het voordeel van laaggroen en kleur in de borders is dat de chauffeur van het gemotoriseerde voertuig meer om zich heen kijkt en langzamer rijdt. Dit is ook wetenschappelijk bewezen en via landelijke verkeersconressen bekend gemaakt. Maar een verzorgde openbare ruimte bevordert ook de leefbaarheid van de woonomgeving. De groen- en kleurperken blijken dus niet alleen voor ‘de sier’ te zijn, maar ook voor de verkeersveiligheid. Ook voor kwetsbare weggebruikers die gebruik van dezelfde rijbaan maken, is het veel veiliger, want de snelheid van het voertuig bepaalt de ernst van het ongeluk als het mis gaat. Er vinden in verhouding minder verkeersongevallen in de gemeente Waadhoeke plaats door de mooie inrichting van de openbare ruimte. Bovendien besteden de genoemde gemeentes van de toekomstige gemeente Waadhoeke efficiënt aandacht aan de verkeersonveiligheid. Door recht op de doelen af te gaan, zoals de verkeersonveiligheid op de rondweg in Franeker die aangepast is, het nieuwe zebrapad op de Hertog van Saxenlaan in Franeker, de hoge snelheden op de Bildtdijken door nieuwe bebording te plaatsen en de fietsers kunnen weer veilig door de Buorren in Berltsum gaan nu de ongewenste randvorming door mooie bestrating is opgelost. Bij deze projecten zijn burgers betrokken of hebben in hoge mate inspraak gehad voor een doelmatige oplossing. Hiermee wordt ook weer het weggedrag in gunstige zin beïnvloed. Maar het gaat om de totale inrichting van de openbare ruimte dat de bomen verzorgd worden (hoog groen) en het laag groen (gekleurde beplanting of lagere struiken) binnen de bebouwde kommen. Het vervangen van gekleurde borders door gras levert alleen maar hogere snelheden op van voertuigen. Gras is saai en vraagt meer onderhoudskosten dan gekleurde borders die op termijn dichtgroeien. Gras moet -tenminste in de Waadhoeke- elke week gemaaid worden. Een border hoeft op jaarbasis viermaal geschoffeld te worden. Als deze dichtgegroeid is, is de kans groot dat één keer schoffelen per jaar voldoende is. Informeren naar goede beplanting en het bijbehorend toekomstig onderhoud is daarom een goede raadgever. De wethouders en ambtenaren in de gemeente Waadhoeke hebben veel smaak om de openbare ruimte mooi in te richten en doen ook aan efficiënte verkeersvoorlichting. Zo is nu de campagne ‘Modder op de weg’ met spandoeken weer actueel. Door goede voorlichting, een passende inrichting van de weg met laag en hoog groen levert dus minder verkeersongevallen op, een leefbare woonomgeving, minder lage snelheden en daardoor minder uitstoot van CO². Dat wil toch iedereen?

Dus bezuinigen op de openbare ruimte levert een hogere verkeerssnelheid op met meer verkeersongevallen, een onleefbare woonomgeving waar burgers over klagen en dus meer CO² uitstoot.

De dorpsstyliste uitnodigen op de jaarvergadering in 2018? Info@dorpsstyliste.nl of bel 0518-462542.