28 Okt 2017
DSC_0081

Keuze gekleurde borders (financieel) beter dan grasperken

De dorpsstyliste kijkt bij elke rondgang in het dorp ook naar de keuze van beplanting in de borders en hoe de kwaliteit van onderhoud is. Is er gekozen voor gras of voor gekleurde borders met beplanting of struiken van 30-50 cm hoogte. De gemeente Weststellingwerf is een groene gemeente en kiest in overleg met de bewoners voor gekleurde borders die hoogte hebben. In zijn algemeenheid verminderen de laaggroen borders de snelheid van het gemotoriseerde voertuigen en dat is een veelgehoorde klacht van dorpsbewoners als de dorpsstyliste langskomt. Bij de keuze van gras moeten gemeentes wekelijks maaien en het onderhoud kost veel meer.

In de Klaeterlaene in De Hoeve hebben ze gekozen voor drie soorten beplanting in één border. Daar is op zich niets mis mee. Maar er zit in de getoonde border op de grote voorplaat een groot verschil tussen de verschillende beplanting in de openbare ruimte. De voorste beplanting zijn geraniums, die soms te zwak zijn voor gebruik in openbare ruimtes omdat mensen en dieren er doorheen lopen. De verste keuze van deze border is een stekelstruik. Dit is kindonvriendelijk, maar kunnen ook kledingstukken beschadigen van volwassenen. De middelste struiken zijn heel fraai en het meest geschikt voor borders in de openbare ruimte. Ze zijn qua takvorming veel steviger dan de geraniums en hebben een ideale hoogte. Een border gevuld met drie soorten beplanting/struiken levert amper meerwaarde op ten opzichte van één goed gekozen struik of beplanting. Hier in de Klaeterhoeve zou het ook heel mooi, rustig, maar vooral efficiënt in onderhoud èn kindvriendelijk door alleen te kiezen voor de middelste mooie groene struiken. Deze keuze levert ook een heel mooi straatbeeld op bij de fraaie, groene voortuinen van bewoners met vrijwel geen onderhoud. De kwaliteit van de borders in de Klaeterleane is op een goed niveau en de gemeente Weststellingwerf is hierin ook (financieel) stimulerend.

De gemeente Menameradiel heeft overal een strak onderhoudsplan voor met universele beplanting en mooi gekleurde struiken en beplanting. Willen burgers het luxer aankleden, dan stelt de gemeente voor de beplanting eenmalig budget beschikbaar en burgers onderhouden de borders zelf. Als de burgers het zelf niet meer willen onderhouden, dan vult de gemeente de borders weer met hoogwaardige, universele beplanting in de openbare ruimte. In alle andere gevallen onderhoudt de gemeente de groene en gekleurde borders met strakke schoffelschema’s. Maar ook de maaimachines komen op vaste dagen éénmaal per week langs om hun toerbeurt te doen. De dorpsstyliste komt tot de conclusie dat burgerinitiatieven soms/vaak te hoog worden ingeschat om zelf beplanting in de borders te doen in hun en deze te onderhouden. Het is vaak gebleken dat na een bepaalde periode de tuiniers genoeg krijgen van schoffelen, sommigen gaan verhuizen, tuiniers raken ziek etc. Bovendien is de gemeente Menameradiel van mening dat het schoffelwerk in de openbare ruimte gebeurt uit het ‘WOZ-pakket’. Meldingen over te veel onkruid bijvoorbeeld kunnen burgers kwijt op de website, via de telefoniste of aan de balie. De gemeente maakt dan werk van de melding om de melding binnen een redelijke termijn op te lossen. Burgers kunnen beter elkaar helpen en stimuleren, dan een toevoeging leveren in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers die uit warme landen komen en nog nooit geschoffeld hebben.

Hieronder fraaie borders gevuld met potentilla’s die geplant zijn in het najaar 2016. Het zijn ijzersterke planten en na drie seizoenen heeft de gemeente Menameradiel totaal geen schoffelwerk meer, het gras hoeft niet gemaaid te worden, het bespaart flink aan onderhoudskosten en bovendien is er van mei t/m oktober sprake van gekleurde borders. Veel dorpsbelangen dromen dat de omgeschoffelde kleurborders in grasperken weer worden vervangen door kleur en fleur. Misschien is dit een goede investering in het Culturele jaar 2018 door heel Fryslân, veel kleur & fleur en een zeer laag onderhoudsplan voor de jaren daarna. Dat is pas slim bekeken! Fryslân zou meteen door deze slimme investeringen er veel fleuriger en kleuriger uitzien op het platteland dan al die saaie grasperken. Een goede combinatie van laag- en hooggroen nodigt uit tot minder hard rijden. De gemeentes Weststellingwerf en Menameradiel besteden veel tijd en aandacht aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Hieronder de foto’s aan de Fûgelsang met mooie potentilla’s die domineren: leefbaar, mooi, kleurig en fleurig! Ook stimulerend voor de voortuinen.

DSC_0101DSC_0099

 

27 Okt 2017
B1 (20)

Zijn de entrees in uw dorp al gevuld met narcissen?

In veel dorpen zijn de bermen gevuld met bloembollen waar in het voorjaar narcissen uit tevoorschijn komen. Vlak voor de entree in De Hoeve is dit een mooie binnenkomer voor alle weggebruikers. Overleg met de gemeente is wel wenselijk in verband met overige gemeentelijke werkzaamheden bijvoorbeeld. In veel gemeentes waar de dorpsstyliste komt, worden bloembollen erg gestimuleerd. In het voorjaar is alles nog kaal, ook de gekleurde borders in de openbare ruimte. De narcissen zijn in het voorjaar een teken van nieuw leven en een goede start van kleurrijke beplanting. En natuurlijk een goede start van de biodiversiteit.

Ook bij de dorpsstyliste die bij het entreebord van Berltsum woont, groeien jaarlijks de narcissen volop.

DSC_0150

Wiersterdyk, Berltsum in het voorjaar volop gevuld met narcissen

27 Okt 2017
DSC_0098

Biodiversiteit waar veel dorpsbewoners van dromen

De dorpsstyliste sluit altijd aan bij actuele onderwerpen die in de politiek spelen en dus ook bij burgers actueel zijn. Een onderwerp als biodiversiteit is één van die thema’s. Veel dorpsbewoners willen meer groen en kleur in de voortuinen, in de bermen en ook in de weilanden. De biodiversiteit aan beplanting hangt in eerste instantie af van de grondsoort van het betreffende landschap. Maar ook de hoeveelheid chemicaliën die gebruikt worden. Chemicaliën kunnen de diversiteit aan beplanting belemmeren. Een heel actueel onderwerp. Voor boeren rijst meteen de vraag op hoe het is om met een gezonde boterham door de tijd te komen bij verminderde grasopbrengsten. Door geen kunstmest meer te gebruiken, levert dit meteen minder opbrengst op het weiland op. Dit is even in een notendop wat het spanningsveld binnen de intensieve landbouw en veeteelt èn de ideale vormen van biodiversiteit die zich afspelen in Fryslân/Europa. Op welke wijze komt de politiek bijvoorbeeld de boeren tegemoet om biodiversiteit te stimuleren de komende jaren?

In weilanden met meer biodiversiteit zijn meer vogels en insecten op. Zo onderschrijft ook professor Theunis Piersma, die pleit voor meer trekvogels en met name grutto’s in het weiland: ‘De kening van de greide’. De grutto is de afgelopen jaren drastisch afgenomen door de intensieve veeteelt en landbouw en de wijze waarop de weilanden door chemicaliën zijn bewerkt de afgelopen decennia. Hier in De Hoeve zijn de bermen goed gevuld met paardenbloemen, koolzaad, weegbree, zuring en nog veel meer. Maar ook boeren verdienen een goede boterham voor de toekomst. Hoe speelt de (Europese, de landelijke, de provinciale en de gemeentelijke) politiek de komende jaren op biodiversiteit op in? Het antwoord is niet zo eenvoudig, maar de gemaakte foto’s van de dorpsstyliste in De Hoeve zijn een goede stap in de goede inrichting voor mooie vormen van biodiversiteit.

Tijdens de fietstocht rondom De Hoeve leverde de biodiversiteit prachtige voorjaarsfoto’s op, zoals veel dorpsbelangen in Fryslân het graag willen zien in de weilanden, in de bermen, maar ook de voortuinen in De Hoeve zijn heel groen en kleurig. Het hele dorp De Hoeve is groen en natuurlijk aangekleed. Biodiversiteit waar veel dorpen van dromen. Een voorbeeld voor Europa?

DSC_0115

DSC_0111

27 Okt 2017
DSC_0107

Goede wijn behoeft geen krans

De Hoeve is een dorp met 500 inwoners en is mooi gelegen in de gemeente Weststellingwerf. Het karakteriseert de fraaie bomenstructuur aan beide kanten van de weg. Tussen de bomen door zijn prachtige foto’s te nemen van schapen die grazen in de wei. Wat ook opvalt in de De Hoeve hoeveel verschillende bomen er zijn. Maar de bomen hebben hier ook meer bescherming van elkaar door de windkering t.o.v. de gemeentes die bij de Waddenkust liggen. De bomen in de gemeente Weststellingwerf gaan veel langer mee dan in een open landschap. Gemeentes moeten rekening houden met de keuze van bomen, afhankelijk van het landschapstype in Fryslân. De beelden in de Hoeve zijn van hoge kwaliteit en passen bij deze streek.

In 2018 is De Hoeve uitgeroepen door de provincie als het culturele dorp van Fryslân. Ook hierin worden de grazende schapen meegenomen als publiekstrekker voor de evenementen die hier in 2018 te verwachten zijn:

Goede wijn behoeft geen krans. Schapen grazen in het fraaie coulissenlandschap van de Stellingwerven is prachtig!

Hieronder zijn de zelfgemaakte, houten culturele schapen van de Hoevenaren die vanaf het voorjaar 2017 al in dit weiland grazen.

DSC_0103

 

25 Okt 2017
DSC_0071

Is uw entree al klaar voor de Culturele Hoofdstad 2018?

In veel dorpen zijn de voorbereidingen in volle gang om activiteiten te organiseren voor het Culturele jaar 2018. Maar ook de inrichting van de openbare ruimte zoals entrees is van groot belang om uw Culturele gasten te verwelkomen. De dorpsstyliste heeft bij veel jaarvergaderingen concrete adviezen gegeven om de entrees te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld bij Akkrum de plaatsnaamborden vervangen door nieuwe bebording in 2016 door de gemeente Heerenveen en de omliggende rommel bij de entrees opgeruimd. Voor de Culturele gasten een veel betere uitstraling.

In De Hoeve heeft de dorpsstyliste aan het plaatselijk belang in april 2017 geadviseerd om het plaatsnaambord 100 meter naar voren te schuiven. Door de jaren heen zijn de boomstammen alsmaar dikker geworden en is het plaatsnaambord is amper meer te lezen. Ook voor de gemotoriseerde weggebruiker valt het entreebord vrijwel niet op. Daardoor zijn er vrijwel geen voertuigen die 30 km/uur rijden na het passeren van het kombord. Voor het overstekend publiek vanaf het voetbalveld en het mooi gerenoveerde dorpshuis in De Hoeve is dit een gevaarlijk oversteekpunt. De afstand van ‘het erf’ van de voetbalclub en het dorpshuis met het plaatsnaambord bedraagt slechts circa 50 meter. Als auto’s dan nog 60 á 70 kilometer per uur rijden na het passeren van het entreebord en overstekende kinderen of andere kwetsbare weggebruikers komen achter de dikke bomen vandaan, dan verdient dit punt zeker de aandacht voor Plaatselijk Belang in dit Culturele dorp. Des te meer omdat ook alle parkeerplaatsen aan de andere kant van deze onoverzichtelijke weg zich bevinden met dikke bomen aan weerszijden. Landschappelijk gezien past deze bomenstructuur helemaal in de fraaie Stellingwerven thuis. Maar qua verkeersveiligheid zijn deze bomen heel gevaarlijk geworden door de onoverzichtelijke oversteekplaats en doordat steeds meer voertuigen zich op de weg bevinden de afgelopen decennia. Daarom is het creëren van 100 meter extra lengte voor het entreebord om daarmee de grens ‘binnen bebouwde kom’ te verlengen tot 150 meter, de meest veilige optie bij deze onoverzichtelijke en gevaarlijke entree door snelheidsrijders in combinatie met het mooie coullissenlandschap van de Stellingwerven. Maar ook de gemiddelde snelheid van gemotoriseerde voertuigen zou op dit deel van De Hoeve naar beneden moeten, gelet op de gevaarlijke en onoverzichtelijke entree van De Hoeve. Het is in veel gevallen een combinatie: énerzijds maatregelen vanuit de gemeente èn anderzijds het aanpassen van het weggedrag. De mooie bomenstructuur in De Hoeve blijft door deze eenvoudige ingreep als advies aan plaatselijk belang gehandhaafd.

Is uw dorp al mooi groen/kleurig en veilig ingericht voor de Culturele Hoofdstad 2018?

De dorpsstyliste uitnodigen als gastspreker op de jaarvergadering van dorpsbelangen is een goede optie, ook voor de jaren die volgen.

Ongetwijfeld zijn er in uw dorp ook bijzondere zaken die de aandacht vragen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de fraaie landschappelijke omgeving van uw dorp binnen de presentatie van de dorpsstyliste, die al 50 dorpen bezocht heeft.

 

Dorpsstyliste wil De Hoeve stukje mooier maken

Bron: Geplaatst op dinsdag 25 april 2017 09:23, De stellingwerver
  • © Lenus van der Broek

    De Hoeve – Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang De Hoeve werd maandagavond in dorpshuis ’t Hokkien een idee gegeven hoe het dorp verfraaid kan worden.

Daarvoor was dorpsstyliste Hieke Joostema-Greidanus uitgenodigd. Zij gaf aan de hand van voorbeelden in Friesland aan hoe het mooier kan op het gebied van de kwaliteit van wegen, openbaar groen, erfafscheidingen, tuinen en beeldbepalende locaties, maar ook vooral het beeld bij binnenkomst van het dorp. Zij gaat binnenkort diverse foto’s van het dorp maken en overlegt met de groencommissie van Plaatselijk Belang.

 

 

25 Okt 2017
DSC_0091

Hoe verkeersveilig is uw dorp?

Sommige dorpsbelangen nodigen de dorpsstyliste uit en laten de foto’s maken en de presentatie houden als volledige verrassing. Maar er zijn ook dorpsbelangen die van te voren foto’s maken van gevaarlijke wegsituaties die de dorpsstyliste kan meenemen in de presentatie. In veel gevallen merkt de dorpsstyliste zelf ook zaken op die door dorpsbewoners als heel gewoon worden ervaren, maar door er goed naar te kijken op de jaarvergadering met doeltreffende oplossingen komt. De dorpsstyliste is in 50 dorpen geweest van 2011-2017.

Op de foto in De Hoeve is te zien dat op de driesprong auto’s standaard de binnenbocht nemen. De witte stip op het wegdek levert verwarring op al zou het gaan om een minirotonde. Automobilisten kiezen daarom standaard voor de binnenbocht. Een tegemoetkomende fietser wordt bijna omver gereden als de rode auto nadert: ‘een bijna-ongeluk’.

In zo’n situatie geeft de dorpsstyliste het advies om een verbeterde wegmarkering aan te brengen en ze toont dit met een exemplarische foto voor dorpsbelangen en gemeente op de jaarvergadering van dorpsbelangen.

Foto bovenkant: driesprong Hoeveweg/Jokweg/Kontermansweg De Hoeve, april 2017

070

In de gemeente Menameradiel wordt de gehele driesprong gemarkeerd met een afwijkende kleur en strepen. Hier nemen gemotoriseerde voertuigen niet de binnenbocht en is dus veel verkeersveiliger. De dorpsstyliste heeft voor veel verkeersonveilige situaties wel exemplarische verbeterfoto’s (Foto: Hôfsleane, Berltsum).

 

 

25 Okt 2017
030

Onderhoud voortuinen verdient de aandacht

Veel bewoners gaan zorgvuldig en bewust met het inrichten van de eigen voortuin om. Om daarmee het straatbeeld te bevorderen, de leefbaarheid te verhogen en het is ook bewezen dat in een mooie omgeving de woning sneller verhuurd of verkocht wordt. Versteende voortuinen zijn saai, levert geen biodiversiteit op en in toenemende mate spelen ook rioleringsproblemen als grote hoeveelheden regenwater naar beneden komen. De dorpsstyliste is veel uitersten tegengekomen door de hele provincie de afgelopen jaren in het onderhoud van voortuinen. Het is veelal ook een dorpscultuur om de voortuinen verzorgd eruit te laten zien. De éne bewoner inspireert de ander. Maar ook dat onverzorgde tuinen die vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn, een grote ergernis vormen. Dat is op de foto te zien.

Wonen Noordwest Friesland besteedt veel aandacht om de leefbaarheid en ook de voortuinen van bewoners netjes te houden door goede voorlichting en het beschikbaar stellen van budgetten zoals Losse Fearren, mits huurders hier direct baat bij hebben. Doordat er veel aandacht bij nieuwbouw en bestaande woningen aan de groenaanleg en het onderhoud besteed wordt, heeft dit ook weer invloed op de totale leefbaarheid, de uitstraling van een dorp en de snelheid van het voertuig als deze vertrekt en aankomt in de woonwijk. In het blad Koers, uitgegeven door Wonen Noordwest Friesland worden heel handige tips gegeven om samen de voortuinen als buren op te pakken. Hier volgen heel handige tips:

 Begin een gesprek met uw buren op een moment dat u zelf niet boos bent.

 Probeer een tijdstip te vinden waarop het u en uw buren schikt

 Probeer zo duidelijk en zakelijk mogelijk te verwoorden wat u stoort en waarom

 Luister goed naar het verhaal van uw buren

 Probeer tot afspraken te komen waarin u en uw buren zich kunnen vinden.

 Maak een afspraak dat u bijvoorbeeld na een maand met elkaar afstemt hoe het gaat en of de afspraken werken.

 Komt u er samen met uw buren écht niet uit? Neem dan contact op met Wonen Noordwest Friesland.

Bron: Koers, oktober 2017

De Bewonersraad heeft onder huurders een grote enquete gehouden en er werd het cijfer 6,5 gegeven. Hoe hoog de cijfers in andere gemeentes waren, is niet bekend.

Ook de dorpsstyliste heeft advies gegeven om concrete situaties aan te pakken in samenwerking met gemeentes, Wonen Noordwest Friesland en dorpsbelangen. Maar ook voor een jaarvergadering wordt de kwaliteit van de voortuinen van kopers en huurders meegenomen en de dorpsstyliste komt met concrete oplossingen voor een plan van aanpak van onderen op.

Op de foto is te zien dat er veel rommel ligt. Misschien ontbreekt het vervoer naar de stortplaats of de bewoners weten niet wanneer het grofvuil afgehaald wordt of het blijft erbij qua tijd. Het ontbreken van een duidelijke groene erfafscheiding, geeft ook vaak een sober beeld en levert veel extra ergernissen op dat iedereen zo in de tuin kan kijken vanaf de openbare ruimte. Uit de praktijk blijkt soms ook zoals op de foto te zien is, dat grote opbergruimte in de vorm van een garage ontbreekt. Het blijft natuurlijk ook keuzes maken in het houden en weggooien van roerende goederen, maar als een opslag er niet is met name als er kinderen zijn voor fietsen etc. dan kan dat ook een oplossing zijn. Later is bij deze woning een opbergruimte gebouwd en ook veel rommel opgeruimd, zodat de buurt er weer leefbaar uitzag.

 

30a

Er is een nieuwe opslagruimte gebouwd. De oude trampoline en afgeschreven voertuig zijn afgevoerd. Door de erfafscheiding valt het speelgoed niet meer op voor omwonenden. Ook is de wilde begroeiing weggehaald. Het voetbaldoel op de voorgrond wordt gebruikt voor alle buurtgenoten.

25 Okt 2017
DSC_0500

Groen- en kleurborders hebben veel voordelen

In veel gemeentes in Fryslân is het onderhoud voor de groene en gekleurde openbare ruimte een zorgenkind. Vaak ook de sluitpost van de begroting en het onderhoud aan de openbare ruimte wordt -zo bleek uit de jaarvergaderingen van dorpsbelangen door heel Fryslân in 2017- financieel een groot probleem. Het schoffelwerk bleef achterwege in de borders of gekleurde borders werden door gras vervangen. Dit leverde veel klachten op. Maar ook de nieuwe onkruidbestrijding gaf veel irritaties bij burgers. In de plattelandsgemeente Menameradiel waar veel bewoners groene vingers hebben en een tuindersachtergrond is altijd de openbare ruimte op een hoog niveau gebleven. Maar ook de gemeentes Franekeradeel en Het Bildt besteedden in toenemende mate aandacht aan de openbare ruimte en de totale herinrichting van dorpen. Niet alleen in de grotere plaatsen Franeker en Sint Annaparochie, maar zelfs de kleinste buurtschappen en dorpen worden onder handen genomen met royale herinrichtingsbudgetten inclusief beplanting hoogwaardig laag- en hooggroen. De genoemde gemeentes zijn nagenoeg klaar voor de Waadhoeke, want op velerlei terreinen worden klussen afgemaakt en groenborders mooi ingericht. Op de foto is de drukke Bitgumerdyk in Menaam te zien, waar door de laaggroen borders langzamer gereden wordt dan in veel andere gemeentes buiten de Waadhoeke.

Het voordeel van laaggroen en kleur in de borders is dat de chauffeur van het gemotoriseerde voertuig meer om zich heen kijkt en langzamer rijdt. Dit is ook wetenschappelijk bewezen en via landelijke verkeersconressen bekend gemaakt. Maar een verzorgde openbare ruimte bevordert ook de leefbaarheid van de woonomgeving. De groen- en kleurperken blijken dus niet alleen voor ‘de sier’ te zijn, maar ook voor de verkeersveiligheid. Ook voor kwetsbare weggebruikers die gebruik van dezelfde rijbaan maken, is het veel veiliger, want de snelheid van het voertuig bepaalt de ernst van het ongeluk als het mis gaat. Er vinden in verhouding minder verkeersongevallen in de gemeente Waadhoeke plaats door de mooie inrichting van de openbare ruimte. Bovendien besteden de genoemde gemeentes van de toekomstige gemeente Waadhoeke efficiënt aandacht aan de verkeersonveiligheid. Door recht op de doelen af te gaan, zoals de verkeersonveiligheid op de rondweg in Franeker die aangepast is, het nieuwe zebrapad op de Hertog van Saxenlaan in Franeker, de hoge snelheden op de Bildtdijken door nieuwe bebording te plaatsen en de fietsers kunnen weer veilig door de Buorren in Berltsum gaan nu de ongewenste randvorming door mooie bestrating is opgelost. Bij deze projecten zijn burgers betrokken of hebben in hoge mate inspraak gehad voor een doelmatige oplossing. Hiermee wordt ook weer het weggedrag in gunstige zin beïnvloed. Maar het gaat om de totale inrichting van de openbare ruimte dat de bomen verzorgd worden (hoog groen) en het laag groen (gekleurde beplanting of lagere struiken) binnen de bebouwde kommen. Het vervangen van gekleurde borders door gras levert alleen maar hogere snelheden op van voertuigen. Gras is saai en vraagt meer onderhoudskosten dan gekleurde borders die op termijn dichtgroeien. Gras moet -tenminste in de Waadhoeke- elke week gemaaid worden. Een border hoeft op jaarbasis viermaal geschoffeld te worden. Als deze dichtgegroeid is, is de kans groot dat één keer schoffelen per jaar voldoende is. Informeren naar goede beplanting en het bijbehorend toekomstig onderhoud is daarom een goede raadgever. De wethouders en ambtenaren in de gemeente Waadhoeke hebben veel smaak om de openbare ruimte mooi in te richten en doen ook aan efficiënte verkeersvoorlichting. Zo is nu de campagne ‘Modder op de weg’ met spandoeken weer actueel. Door goede voorlichting, een passende inrichting van de weg met laag en hoog groen levert dus minder verkeersongevallen op, een leefbare woonomgeving, minder lage snelheden en daardoor minder uitstoot van CO². Dat wil toch iedereen?

Dus bezuinigen op de openbare ruimte levert een hogere verkeerssnelheid op met meer verkeersongevallen, een onleefbare woonomgeving waar burgers over klagen en dus meer CO² uitstoot.

De dorpsstyliste uitnodigen op de jaarvergadering in 2018? Info@dorpsstyliste.nl of bel 0518-462542.