12 Sep 2016
l-2

Vrouwenparochie, het icoon voor verbetering ruimtelijke kwaliteit in Noordwest Friesland

De gemeentes Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt maken zich op voor de nieuwe gemeente Waadhoeke. Er wordt veel aan herinrichtingsplannen gedaan en veel achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Zo zijn in de dorpen Tzum, Herbayum, Peins, Berltsum, Wier, Vrouwenparochie (deels) herinrichtingsplannen uitgevoerd. Ook in andere dorpen waar de dorpsstyliste niet is geweest worden dorpen grootscheeps aangepakt zoals in Tzummarum, Oosterbierum, Dongjum, Alde Leije en Oudebildtzijl. Dorpen in Menameradiel worden sinds en jaar en dag altijd al zeer goed onderhouden op het gebied van wegen en groene openbare ruimtes.

In januari 2012 is de dorpsstyliste in Vrouwenparochie (750 inwoners) geweest als gast uitgenodigd tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis. De doorgaande weg was in slechte staat en ook stoepen en parkeerplaatsen toonden een verouderde indruk. De gemeente en Provincie hebben in 2015 Vrouwenparochie grondig aangepakt tot grote tevredenheid van de bewoners. Parkeerplaatsen zijn geactualiseerd, stoepen vernieuwd en de doorgaande weg heeft een totale make-over gekregen met de nep-brug middenin Vrouwenparochie. Gemeente en Provincie Fryslân hebben totaal € 350.000 in Vrouwenparochie gestopt. Dit is zonder werkzaamheden aan de riolering omdat dit niet nodig was. Ook particulieren hebben de voorgevels, de erfafscheidingen verbeterd, de voortuinen opgeknapt en ook staan er geen oude voertuigen meer in het zicht bij particulieren aan de kant van de weg of op de stoep. Dorpsbewoners maakten ook plannen voor de herinrichting aan de doorgaande weg. Woningstichting Wonen Noordwest Friesland speelt eveneens een grote rol in dit totaalplan van Vrouwenparochie, omdat huurwoningen op maat worden gebouwd aan de hand van de nieuwe huurdersvragen. De nieuwbouw in de huursector geeft een frisse indruk. Grote complimenten. Begin januari 2012 stonden 22 woningen (5,9 %) te koop en in september 2016 stonden 12 woningen te koop (3,2%). In 2012 was er dus sprake van veel leegstand, omdat het percentage boven de 5% uitkwam. Na de herinrichting in Vrouwenparochie is het aantal te koop staande woningen bijna met de helft afgenomen.

Hiermee is opnieuw aangetoond dat een grondige herinrichting de leegstandscijfers naar beneden trekt en dus is de verbetering van de openbare ruimte aan de hand van de vraag van vandaag de oplossing van krimp! Vrouwenparochie is daarom het icoon voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Noordwest Friesland. Op de foto zijn de nieuwe weg en stoepen met authentieke straatlantaarns te zien. In het midden prijkt de nep-brug die het verkeer afremt. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is tevens ook een goede manier om de fusie van de gemeente Waadhoeke per 1 januari 2018 vlot en evenredig te laten starten.

09 Sep 2016
dsc_0669

Zwagerbosch, het voorbeeld-DNA voor de krimpregio Noordoost-Friesland

Op 8 maart 2013 is de dorpsstyliste bij de jaarvergadering van Zwagerbosch geweest om ideeën aan te reiken voor de nieuwe herinrichting. Het feit dat de achterstallig onderhouden  weg hersteld moest worden stond al vast bij de gemeente in combinatie met de aanpak van de riolering aan de Boskwei en Heidewei. De dorpsstyliste heeft ideeën aangereikt om meer bomen en heggen ter herplanten aan de Boskwei en Heidewei om de naam en het logo Zwagerbosch gelegen in de Wâlden recht te doen. Hierdoor is de kwaliteit van de ruimte enorm met name in de parkjes enorm verbeterd aan de Boskwei en Heidewei. Door de verbetering van het wegdek, nieuwe stoepen, rioolputten, nieuwe parkeervakken en een verbeterde wegmarkering op de hoeken van de straten is de ruimtelijke uitstraling sterk verbeterd. De gemeente Kollumerland heeft eind 2015/begin 2016 alle werkzaamheden in Zwagerbosch uitgevoerd. De totale opdracht heeft  de gemeente 800.000 euro gekost waar alle burgers uit Zwagerbosch direct van meeprofiteren voor de komende 30 jaar. Ook particulieren hebben hun voorgevels en voortuinen nog meer verfraaid.

Zwagerbosch heeft geen leegstand meer

In Zwagerbosch stonden begin 2013 acht woningen te koop toen de dorpsstyliste langs geweest is. Dit dorp is nooit een krimpdorp geweest vanwege de lage leegstand van 2,5%. Dit wordt ook bepaald door de ligging van Zwagerbosch omdat dit dorp vlakbij Leeuwarden ligt. De herinrichting die een vertaalslag van de bewoners en gemeente is, ziet er nu heel mooi en veilig uit. Ook nieuwe bewoners hebben reeds ontdekt dat Zwagerbosch aantrekkelijk is om te wonen, nu de herinrichting is voltooid begin 2016. In Zwagerbosch stond op 8 september 2016 slechts nog één woning te koop. Voor een dorp met 626 inwoners (313 woningen) is dat afgerond een leegstandscijfer van 0%Zwagerbosch is daarom het icoon van Noordoost Friesland door de leegstandscijfers weg te werken als gevolg van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in samenwerking met de gemeente, dorpsbelangen, dorpsstyliste en andere partijen.

Wilt u ook als dorpsbelangen of gemeente dat het leegstandscijfer in uw dorpen fors naar beneden gaat? 

Nodig dan de dorpsstyliste uit op een jaarvergadering. Met praktische tips en een brug tussen burger en gemeente komen zoals in Zwagerbosch veel concrete ideeën tot stand om daarmee de ruimtelijke kwaliteit te vergroten en het leegstandscijfer in uw regio naar beneden te halen. Zoals in Zwagerbosch.

Op de foto: de Boskwei kreeg in 2015/2016 een grote metamorfose.